Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

3 november 2017
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.044 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296.395 944
  2.1 Vorderingen op het IMF 72.878 −54
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 223.517 999
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.852 −713
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.013 −437
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.013 −437
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 766.877 −2.476
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.995 −2.316
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 763.714 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 168 −160
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 52.597 −2.825
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.568.095 8.075
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.287.661 9.252
  7.2 Overige effecten 280.434 −1.177
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.673 0
9 Overige activa 235.653 −591
Totaal activa 4.373.200 1.978
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.147.349 2.057
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.982.625 32.241
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.312.004 −120
  2.2 Depositofaciliteit 670.618 32.361
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.412 −1.842
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 279.804 −47.801
  5.1 Overheid 158.629 −46.455
  5.2 Overige verplichtingen 121.175 −1.346
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 186.821 15.173
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.843 312
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.941 −404
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.941 −404
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.649 0
10 Overige passiva 226.512 2.241
11 Herwaarderingsrekeningen 364.946 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.373.200 1.978