Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.11.2017.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 044 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 395 944
  2.1 SVF debitoru parādi 72 878 −54
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 223 517 999
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 852 −713
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 013 −437
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 013 −437
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 766 877 −2 476
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 995 −2 316
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 763 714 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 168 −160
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 52 597 −2 825
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 568 095 8 075
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 287 661 9 252
  7.2 Pārējie vērtspapīri 280 434 −1 177
8 Valdības parāds euro 25 673 0
9 Pārējie aktīvi 235 653 −591
Kopā aktīvi 4 373 200 1 978
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 147 349 2 057
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 982 625 32 241
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 312 004 −120
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 670 618 32 361
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 412 −1 842
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 279 804 −47 801
  5.1 Saistības pret valdību 158 629 −46 455
  5.2 Pārējās saistības 121 175 −1 346
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 186 821 15 173
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 843 312
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 941 −404
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 941 −404
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0
10 Pārējās saistības 226 512 2 241
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0
12 Kapitāls un rezerves 102 297 0
Kopā pasīvi 4 373 200 1 978