Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. november 2017
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.044 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 296.395 944
  2.1 Terjatve do MDS 72.878 −54
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 223.517 999
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.852 −713
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.013 −437
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.013 −437
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 766.877 −2.476
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.995 −2.316
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 763.714 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 168 −160
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 52.597 −2.825
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.568.095 8.075
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.287.661 9.252
  7.2 Drugi vrednostni papirji 280.434 −1.177
8 Javni dolg v eurih 25.673 0
9 Druga sredstva 235.653 −591
Skupaj sredstva 4.373.200 1.978
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.147.349 2.057
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.982.625 32.241
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.312.004 −120
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 670.618 32.361
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.412 −1.842
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 279.804 −47.801
  5.1 Sektor država 158.629 −46.455
  5.2 Druge obveznosti 121.175 −1.346
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 186.821 15.173
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.843 312
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.941 −404
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.941 −404
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0
10 Druge obveznosti 226.512 2.241
11 Računi prevrednotenja 364.946 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.373.200 1.978