Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. listopadu 2017
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 044 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 296 395 944
  2.1 Pohledávky za MMF 72 878 −54
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 223 517 999
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 852 −713
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 013 −437
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 013 −437
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 766 877 −2 476
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 995 −2 316
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 763 714 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 168 −160
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 52 597 −2 825
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 568 095 8 075
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 287 661 9 252
  7.2 Ostatní cenné papíry 280 434 −1 177
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 673 0
9 Ostatní aktiva 235 653 −591
Aktiva celkem 4 373 200 1 978
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 147 349 2 057
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 982 625 32 241
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 312 004 −120
  2.2 Vkladová facilita 670 618 32 361
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 412 −1 842
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 279 804 −47 801
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 158 629 −46 455
  5.2 Ostatní závazky 121 175 −1 346
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 186 821 15 173
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 843 312
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 941 −404
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 941 −404
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 649 0
10 Ostatní závazky 226 512 2 241
11 Účty přecenění 364 946 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 373 200 1 978