Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. novembra 2017
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 044 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 296 395 944
  2.1 Pohľadávky voči MMF 72 878 −54
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 223 517 999
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 852 −713
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 013 −437
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 013 −437
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 766 877 −2 476
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 995 −2 316
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 763 714 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 168 −160
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 52 597 −2 825
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 568 095 8 075
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 287 661 9 252
  7.2 Ostatné cenné papiere 280 434 −1 177
8 Dlh verejnej správy v eurách 25 673 0
9 Ostatné aktíva 235 653 −591
Aktíva spolu 4 373 200 1 978
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 147 349 2 057
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 982 625 32 241
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 312 004 −120
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 670 618 32 361
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 412 −1 842
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 279 804 −47 801
  5.1 Verejná správa 158 629 −46 455
  5.2 Ostatné záväzky 121 175 −1 346
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 186 821 15 173
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 843 312
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 941 −404
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 941 −404
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 649 0
10 Ostatné záväzky 226 512 2 241
11 Účty precenenia 364 946 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 297 0
Pasíva spolu 4 373 200 1 978