Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2017 11 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 044 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 395 944
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 878 −54
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 223 517 999
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 852 −713
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 013 −437
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 013 −437
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 766 877 −2 476
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 995 −2 316
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 763 714 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 168 −160
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 52 597 −2 825
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 568 095 8 075
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 287 661 9 252
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 280 434 −1 177
8 Valdžios skola eurais 25 673 0
9 Kitas turtas 235 653 −591
Visas turtas 4 373 200 1 978
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 147 349 2 057
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 982 625 32 241
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 312 004 −120
  2.2 Indėlių galimybė 670 618 32 361
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 412 −1 842
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 279 804 −47 801
  5.1 Valdžiai 158 629 −46 455
  5.2 Kiti įsipareigojimai 121 175 −1 346
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 186 821 15 173
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 843 312
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 941 −404
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 941 −404
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 512 2 241
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 373 200 1 978