Eurosystemets konsoliderade balansräkning

3 november 2017
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.044 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 296.395 944
  2.1 Fordringar på IMF 72.878 −54
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 223.517 999
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.852 −713
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.013 −437
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.013 −437
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 766.877 −2.476
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.995 −2.316
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 763.714 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 168 −160
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 52.597 −2.825
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.568.095 8.075
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.287.661 9.252
  7.2 Övriga värdepapper 280.434 −1.177
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.673 0
9 Övriga tillgångar 235.653 −591
Summa tillgångar 4.373.200 1.978
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.147.349 2.057
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.982.625 32.241
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.312.004 −120
  2.2 Inlåningsfacilitet 670.618 32.361
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.412 −1.842
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 279.804 −47.801
  5.1 Offentliga sektorn 158.629 −46.455
  5.2 Övriga skulder 121.175 −1.346
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 186.821 15.173
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.843 312
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.941 −404
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.941 −404
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.649 0
10 Övriga skulder 226.512 2.241
11 Värderegleringskonton 364.946 0
12 Kapital och reserver 102.297 0
Summa skulder 4.373.200 1.978