Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. srpnja 2017.

25. srpnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. srpnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,5 mlrd. EUR na 261,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

20. srpnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

40 mil. USD

85 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,2 mlrd. EUR na 291,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,8 mlrd. EUR na 1.140,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 23,4 mlrd. EUR na 254,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 16,8 mlrd. EUR na 197,1 mlrd. EUR. U srijedu, 19. srpnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 7,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 6,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 577,2 mlrd. EUR (u odnosu na 594,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 10,8 mlrd. EUR na 2.108,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 21. srpnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

224,6 mlrd. EUR

+0,9 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,7 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

101,1 mlrd. EUR

+0,8 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.649,3 mlrd. EUR

+13,3 mlrd. EUR

–1,2 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

96,3 mlrd. EUR

–2,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 11 mlrd. EUR na 1.186,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 091 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 300 680 −2 239
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 253 21
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 226 427 −2 261
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 368 1 805
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 15 850 −1 330
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 850 −1 330
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 774 338 −272
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 828 −276
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 314 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 196 4
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 67 698 −1 321
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 399 967 9 602
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 108 287 10 832
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 291 680 −1 229
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 239 030 226
Ukupno imovina 4 235 758 6 472
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 140 390 −788
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 764 094 −28 025
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 186 863 −10 955
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 577 182 −17 045
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 48 −25
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 213 −581
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 380 784 20 538
  5.1 Opća država 254 079 23 418
  5.2 Ostale obveze 126 705 −2 879
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 170 683 14 322
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 462 508
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 755 −440
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 755 −440
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 223 463 937
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 296 0
Ukupno obveze 4 235 758 6 472

Kontaktni podatci za medije