Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. júlu 2017

25. júla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. júla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 261,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

20. júla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

40 mil. USD

85 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 291,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,8 mld. EUR na 1 140,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 23,4 mld. EUR na 254,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 16,8 mld. EUR na 197,1 mld. EUR. V stredu 19. júla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 7,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 6,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 577,2 mld. EUR (v porovnaní s 594,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 10,8 mld. EUR na 2 108,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 21. júlu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

224,6 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,7 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

101,1 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 649,3 mld. EUR

+13,3 mld. EUR

-1,2 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

96,3 mld. EUR

-2,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11 mld. EUR na 1 186,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 091 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 300 680 −2 239
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 253 21
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 226 427 −2 261
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 368 1 805
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 850 −1 330
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 850 −1 330
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 774 338 −272
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 828 −276
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 314 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 196 4
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 67 698 −1 321
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 399 967 9 602
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 108 287 10 832
  7.2 Ostatné cenné papiere 291 680 −1 229
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 239 030 226
Aktíva spolu 4 235 758 6 472
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 140 390 −788
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 764 094 −28 025
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 186 863 −10 955
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 577 182 −17 045
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 48 −25
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 213 −581
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 380 784 20 538
  5.1 Verejná správa 254 079 23 418
  5.2 Ostatné záväzky 126 705 −2 879
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 683 14 322
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 462 508
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 755 −440
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 755 −440
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 223 463 937
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 296 0
Pasíva spolu 4 235 758 6 472

Kontakt pre médiá