Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. novembra 2016

8. november 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. novembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo nespremenjeno na ravni 274,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. november 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1 mrd USD 1 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,3 milijarde EUR na 325,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,2 milijarde EUR na 1.102,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 49,9 milijarde EUR na 136,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 74,4 milijarde EUR na 89,5 milijarde EUR. V torek, 1. novembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 36 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 32,7 milijarde EUR z zapadlostjo osem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 455,6 milijarde EUR (v primerjavi s 384,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,5 milijarde EUR na 1.531,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 4. novembra 2016

Razlika od

28. oktobra 2016 – kupljeno

Razlika od

28. oktobra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 13,8 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 198,7 milijarde EUR +1,2 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 21,3 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 40,4 milijarde EUR +2,5 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.148,3 milijarde EUR +17,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - –1,7 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,7 milijarde EUR na 801,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 312.850 1.383
  2.1 Terjatve do MDS 78.166 −168
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 234.685 1.550
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 36.127 −21
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.567 −374
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.567 −374
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 545.147 −3.151
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.728 −3.299
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 512.214 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 206 148
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 91.828 −2.119
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.856.570 16.140
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.531.423 18.466
  7.2 Drugi vrednostni papirji 325.147 −2.325
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 219.292 −804
Skupaj sredstva 3.518.455 11.053
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.102.489 2.208
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.256.720 59.484
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 801.122 −11.717
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 455.571 71.206
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.546 142
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 241.571 −48.884
  5.1 Sektor država 136.254 −49.929
  5.2 Druge obveznosti 105.317 1.045
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 103.820 −4.405
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.000 −1.493
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.486 2.831
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.486 2.831
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 216.308 1.171
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.518.455 11.053

Stiki za medije