Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. studenoga 2016.

8. studenog 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. studenoga 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) bilo je gotovo nepromijenjeno i iznosilo je 274,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
3. studenoga 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1 mlrd. USD 1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,3 mlrd. EUR na 325,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,2 mlrd. EUR na 1.102,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 49,9 mlrd. EUR na 136,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 74,4 mlrd. EUR na 89,5 mlrd. EUR. U utorak, 1. studenoga 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 36 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 32,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od osam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 455,6 mlrd. EUR (u odnosu na 384,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,5 mlrd. EUR na 1.531,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 4. studenoga 2016.

Razlika u odnosu na

28. listopada 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

28. listopada 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,8 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 198,7 mlrd. EUR +1,2 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 21,3 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 40,4 mlrd. EUR +2,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.148,3 mlrd. EUR +17,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR –1,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 11,7 mlrd. EUR na 801,1 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 312 850 1 383
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 166 −168
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 234 685 1 550
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 127 −21
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 567 −374
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 567 −374
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 545 147 −3 151
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 32 728 −3 299
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 512 214 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 206 148
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 91 828 −2 119
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 856 570 16 140
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 531 423 18 466
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 325 147 −2 325
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 219 292 −804
Ukupno imovina 3 518 455 11 053
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 102 489 2 208
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 256 720 59 484
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 801 122 −11 717
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 455 571 71 206
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 546 142
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 241 571 −48 884
  5.1 Opća država 136 254 −49 929
  5.2 Ostale obveze 105 317 1 045
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 103 820 −4 405
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 000 −1 493
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 486 2 831
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 486 2 831
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 216 308 1 171
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 518 455 11 053

Kontaktni podatci za medije