Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 listopada 2016 roku

8 listopada 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4.11.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na niezmienionym poziomie 274,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3.11.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1 mld USD 1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,3 mld EUR, do 325,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,2 mld EUR, do 1102,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 49,9 mld EUR, do 136,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 74,4 mld EUR, do 89,5 mld EUR. We wtorek 1.11.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 36 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem ośmiodniowym, w kwocie 32,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 455,6 mld EUR (wobec 384,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,5 mld EUR, do 1531,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 4.11.2016

Różnica wobec

28.10.2016 – zakup

Różnica wobec

28.10.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,8 mld EUR -0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR -0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 198,7 mld EUR +1,2 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 21,3 mld EUR +0,1 mld EUR -0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 40,4 mld EUR +2,5 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1148,3 mld EUR +17,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR -1,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,7 mld EUR, do 801,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 312.850 1.383
  2.1 Należności od MFW 78.166 −168
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 234.685 1.550
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.127 −21
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.567 −374
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.567 −374
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 545.147 −3.151
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 32.728 −3.299
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 512.214 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 206 148
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 91.828 −2.119
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.856.570 16.140
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.531.423 18.466
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 325.147 −2.325
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 219.292 −804
Aktywa razem 3.518.455 11.053
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.102.489 2.208
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.256.720 59.484
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 801.122 −11.717
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 455.571 71.206
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.546 142
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 241.571 −48.884
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 136.254 −49.929
  5.2 Pozostałe zobowiązania 105.317 1.045
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 103.820 −4.405
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.000 −1.493
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.486 2.831
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.486 2.831
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 216.308 1.171
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.518.455 11.053

Kontakt z mediami