Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. listopadu 2016

8. listopadu 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. listopadu 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal beze změny na úrovni 274,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. listopadu 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 mld. USD 1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,3 mld. EUR na 325,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,2 mld. EUR na 1 102,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 49,9 mld. EUR na 136,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 74,4 mld. EUR na 89,5 mld. EUR. Ve úterý 1. listopadu 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 36 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 32,7 mld. EUR se splatností osm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 455,6 mld. EUR (ve srovnání s 384,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,5 mld. EUR na 1 531,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 4. listopadu 2016

Rozdíl v porovnání

s 28. říjnem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 28. říjnem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 13,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 198,7 mld. EUR +1,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 21,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 40,4 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 148,3 mld. EUR +17,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR -1,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,7 mld. EUR na 801,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 312 850 1 383
  2.1 Pohledávky za MMF 78 166 −168
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 234 685 1 550
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 127 −21
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 567 −374
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 567 −374
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 545 147 −3 151
  5.1 Hlavní refinanční operace 32 728 −3 299
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 512 214 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 206 148
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 91 828 −2 119
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 856 570 16 140
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 531 423 18 466
  7.2 Ostatní cenné papíry 325 147 −2 325
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 219 292 −804
Aktiva celkem 3 518 455 11 053
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 102 489 2 208
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 256 720 59 484
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 801 122 −11 717
  2.2 Vkladová facilita 455 571 71 206
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 546 142
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 241 571 −48 884
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 136 254 −49 929
  5.2 Ostatní závazky 105 317 1 045
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 103 820 −4 405
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 000 −1 493
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 486 2 831
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 486 2 831
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 216 308 1 171
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 518 455 11 053

Kontakty pro média