Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 november 2016

8 november 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 november 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef onveranderd op EUR 274,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 november 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1 miljard USD 1 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,3 miljard naar EUR 325,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 1.102,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 49,9 miljard naar EUR 136,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 74,4 miljard naar EUR 89,5 miljard. Op dinsdag 1 november 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 36 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,7 miljard, met een looptijd van acht dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 455,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 384,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,5 miljard naar EUR 1.531,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 4 november 2016

Verschil ten opzichte van

28 oktober 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

28 oktober 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,8 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 198,7 miljard +EUR 1,2 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 21,3 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 40,4 miljard +EUR 2,5 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.148,3 miljard +EUR 17,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -EUR 1,7 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,7 miljard naar EUR 801,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 312.850 1.383
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.166 −168
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 234.685 1.550
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.127 −21
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.567 −374
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.567 −374
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 545.147 −3.151
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 32.728 −3.299
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 512.214 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 206 148
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 91.828 −2.119
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.856.570 16.140
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.531.423 18.466
  7.2 Overige waardepapieren 325.147 −2.325
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 219.292 −804
Totaal activa 3.518.455 11.053
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.102.489 2.208
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.256.720 59.484
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 801.122 −11.717
  2.2 Depositofaciliteit 455.571 71.206
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.546 142
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 241.571 −48.884
  5.1 Overheid 136.254 −49.929
  5.2 Overige verplichtingen 105.317 1.045
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 103.820 −4.405
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.000 −1.493
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.486 2.831
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.486 2.831
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 216.308 1.171
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.518.455 11.053

Contactpersonen voor de media