Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 ноември 2016 г.

8 ноември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 ноември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава без изменение в размер на 274,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 ноември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1 млрд. щатски долара 1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,3 млрд. евро до 325,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,2 млрд. евро до 1102,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 49,9 млрд. евро до 136,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 74,4 млрд. евро до 89,5 млрд. евро. На 1 ноември 2016 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 36 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 32,7 млрд. евро с осемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 455,6 млрд. евро (при 384,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,5 млрд. евро до 1531,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 4 ноември 2016 г. Разлика спрямо 28 октомври 2016 г. – покупки Разлика спрямо 28 октомври 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,8 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 198,7 млрд. евро +1,2 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 21,3 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 40,4 млрд. евро +2,5 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1148,3 млрд. евро +17,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро -1,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 11,7 млрд. евро до 801,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 312 850 1 383
  2.1 Вземания от МВФ 78 166 −168
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 234 685 1 550
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 127 −21
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 567 −374
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 567 −374
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 545 147 −3 151
  5.1 Основни операции по рефинансиране 32 728 −3 299
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 512 214 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 206 148
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 91 828 −2 119
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 856 570 16 140
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 531 423 18 466
  7.2 Други ценни книжа 325 147 −2 325
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 219 292 −804
Общо активи 3 518 455 11 053
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 102 489 2 208
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 256 720 59 484
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 801 122 −11 717
  2.2 Депозитно улеснение 455 571 71 206
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 546 142
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 241 571 −48 884
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 136 254 −49 929
  5.2 Други задължения 105 317 1 045
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 103 820 −4 405
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 000 −1 493
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 486 2 831
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 486 2 831
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 216 308 1 171
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 518 455 11 053

Данни за контакт за медиите