Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. november 2016

8. november 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. november 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 274,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. november 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1 mia. USD 1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,3 mia. euro til 325,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,2 mia. euro til 1.102,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 49,9 mia. euro til 136,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 74,4 mia. euro til 89,5 mia. euro. Tirsdag den 1. november 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 36 mia. euro, og en ny på 32,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på otte dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 455,6 mia. euro (mod 384,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,5 mia. euro til 1.531,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 4. november 2016

Ændring i forhold til

28. oktober 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

28. oktober 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 13,8 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 198,7 mia. euro +1,2 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 21,3 mia. euro +0,1 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 40,4 mia. euro +2,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.148,3 mia. euro +17,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -1,7 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,7 mia. euro til 801,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 312.850 1.383
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.166 −168
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 234.685 1.550
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.127 −21
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.567 −374
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.567 −374
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 545.147 −3.151
  5.1 Primære markedsoperationer 32.728 −3.299
  5.2 Langfristede markedsoperationer 512.214 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 206 148
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 91.828 −2.119
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.856.570 16.140
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.531.423 18.466
  7.2 Andre værdipapirer 325.147 −2.325
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 219.292 −804
Aktiver i alt 3.518.455 11.053
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.102.489 2.208
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.256.720 59.484
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 801.122 −11.717
  2.2 Indlånsfacilitet 455.571 71.206
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 27 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.546 142
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 241.571 −48.884
  5.1 Offentlig forvaltning og service 136.254 −49.929
  5.2 Andre forpligtelser 105.317 1.045
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 103.820 −4.405
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.000 −1.493
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.486 2.831
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.486 2.831
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 216.308 1.171
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.518.455 11.053

Medie- og pressehenvendelser