Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. november 2016

8. november 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. novembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis muutumatuna 274,4 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. november 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1 miljard USA dollarit 1 miljard USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,3 miljardi euro võrra 325,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,2 miljardi euro võrra 1102,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 49,9 miljardi euro võrra 136,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 74,4 miljardi euro võrra 89,5 miljardi euroni. Teisipäeval, 1. novembril 2016 möödus 36 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,7 miljardit eurot ja tähtajaga kaheksa päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 455,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 384,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,5 miljardi euro võrra 1531,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 4. november 2016

Erinevus võrreldes

28. oktoobriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

28. oktoobriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,8 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 198,7 miljardit eurot +1,2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 21,3 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 40,4 miljardit eurot +2,5 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1148,3 miljardit eurot +17,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot –1,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,7 miljardi euro võrra 801,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 312 850 1 383
  2.1 Nõuded RVFle 78 166 −168
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 234 685 1 550
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 127 −21
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 567 −374
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 567 −374
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 545 147 −3 151
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 728 −3 299
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 512 214 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 206 148
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 91 828 −2 119
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 856 570 16 140
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 531 423 18 466
  7.2 Muud väärtpaberid 325 147 −2 325
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 219 292 −804
Varad kokku 3 518 455 11 053
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 102 489 2 208
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 256 720 59 484
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 801 122 −11 717
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 455 571 71 206
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 546 142
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 241 571 −48 884
  5.1 Valitsussektor 136 254 −49 929
  5.2 Muud kohustused 105 317 1 045
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 103 820 −4 405
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 000 −1 493
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 486 2 831
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 486 2 831
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 216 308 1 171
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 518 455 11 053

Kontaktandmed