Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. novembru 2016

8. novembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. novembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 274,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. novembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 mld. USD 1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,3 mld. EUR na 325,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,2 mld. EUR na 1 102,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 49,9 mld. EUR na 136,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 74,4 mld. EUR na 89,5 mld. EUR. V utorok 1. novembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 36 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 32,7 mld. EUR so splatnosťou osem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 455,6 mld. EUR (v porovnaní s 384,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,5 mld. EUR na 1 531,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 4. novembru 2016

Zmena oproti

28. októbru 2016: nákup

Zmena oproti

28. októbru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 198,7 mld. EUR +1,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 21,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 40,4 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 148,3 mld. EUR +17,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR -1,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11,7 mld. EUR na 801,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 312 850 1 383
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 166 −168
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 234 685 1 550
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 127 −21
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 567 −374
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 567 −374
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 545 147 −3 151
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 728 −3 299
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 512 214 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 206 148
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 91 828 −2 119
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 856 570 16 140
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 531 423 18 466
  7.2 Ostatné cenné papiere 325 147 −2 325
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 219 292 −804
Aktíva spolu 3 518 455 11 053
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 102 489 2 208
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 256 720 59 484
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 801 122 −11 717
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 455 571 71 206
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 27 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 546 142
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 241 571 −48 884
  5.1 Verejná správa 136 254 −49 929
  5.2 Ostatné záväzky 105 317 1 045
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 103 820 −4 405
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 000 −1 493
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 486 2 831
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 486 2 831
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 216 308 1 171
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 518 455 11 053

Kontakt pre médiá