Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 4. novembrī

2016. gada 8. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 4. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) nemainījās (274.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 3. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 mljrd. ASV dolāru 1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 325.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 1 102.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 49.9 mljrd. euro (līdz 136.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 74.4 mljrd. euro (līdz 89.5 mljrd. euro). Otrdien, 2016. gada 1. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 36 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 32.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 8 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 455.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 384.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.5 mljrd. euro (līdz 1 531.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 4. novembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 28. oktobri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 28. septembri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.8 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 198.7 mljrd. euro +1.2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 21.3 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 40.4 mljrd. euro +2.5 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 148.3 mljrd. euro +17.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro –1.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.7 mljrd. euro (līdz 801.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 312 850 1 383
  2.1 SVF debitoru parādi 78 166 −168
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 234 685 1 550
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 127 −21
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 567 −374
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 567 −374
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 545 147 −3 151
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 32 728 −3 299
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 512 214 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 206 148
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 91 828 −2 119
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 856 570 16 140
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 531 423 18 466
  7.2 Pārējie vērtspapīri 325 147 −2 325
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 219 292 −804
Kopā aktīvi 3 518 455 11 053
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 102 489 2 208
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 256 720 59 484
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 801 122 −11 717
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 455 571 71 206
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 546 142
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 241 571 −48 884
  5.1 Saistības pret valdību 136 254 −49 929
  5.2 Pārējās saistības 105 317 1 045
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 103 820 −4 405
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 000 −1 493
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 486 2 831
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 486 2 831
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 216 308 1 171
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 518 455 11 053

Kontaktinformācija presei