Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.11.2016

8.11.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.11.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi ennallaan 274,4 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.11.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,3 miljardilla eurolla 325,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 1 102,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 49,9 miljardilla eurolla 136,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 74,4 miljardilla eurolla 89,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.11.2016 erääntyi 36 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 32,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 8 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 455,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 384,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,5 miljardilla eurolla 1 531,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 4.11.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,8 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 198,7 miljardia euroa +1,2 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 21,3 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 40,4 miljardia euroa +2,5 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 148,3 miljardia euroa +17,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -1,7 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11,7 miljardilla eurolla 801,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 312 850 1 383
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 166 −168
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 234 685 1 550
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 127 −21
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 567 −374
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 567 −374
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 545 147 −3 151
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 32 728 −3 299
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 512 214 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 206 148
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 91 828 −2 119
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 856 570 16 140
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 531 423 18 466
  7.2 Muut arvopaperit 325 147 −2 325
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 219 292 −804
Vastaavaa yhteensä 3 518 455 11 053
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 102 489 2 208
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 256 720 59 484
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 801 122 −11 717
  2.2 Talletusmahdollisuus 455 571 71 206
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 546 142
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 241 571 −48 884
  5.1 Julkisyhteisöt 136 254 −49 929
  5.2 Muut 105 317 1 045
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 103 820 −4 405
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 000 −1 493
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 486 2 831
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 486 2 831
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 216 308 1 171
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 518 455 11 053

Yhteyshenkilöt