SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. juli 2016

6. juli 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. juli 2016, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 35,9 mia. euro. Stigningen skyldtes kvartalsvise revalueringer samt et salg af guld til en værdi af 76 mio. euro, som blev foretaget af en national centralbank i Eurosystemet med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 10,9 mia. euro til 275,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. juni 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 1.519 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,8 mia. euro til 347,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,4 mia. euro til 1.088,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 78,7 mia. euro til 154,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,4 mia. euro til 209,7 mia. euro. Onsdag den 29. juni 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 49,9 mia. euro, og en ny på 53,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 10,3 mia. euro, og en ny på 7,7 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 367,9 mia. euro, som var tilført under den første serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I), tilbagebetalt før udløb, og en ny operation på 6,7 mia. euro med en løbetid på 819 dage blev afviklet. Ydermere afvikledes den første auktion i den anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II) på 399,3 mia. euro med en løbetid på 1.456 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 330,3 mia. euro (mod 297,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,7 mia. euro til 1.225,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 1. juli 2016 Ændring i forhold til 24. juni 2016 – opkøb Ændring i forhold til 24. juni 2016 – indfrielser Ændring i forhold til 24. juni 2016 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 17,9 mia. euro - -0,1 mia. euro -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,7 mia. euro - - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 183,6 mia. euro +1,2 mia. euro -0,1 mia. euro -0,5 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,9 mia. euro +0,5 mia. euro -0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 6,8 mia. euro +1,9 mia. euro - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 878,5 mia. euro +12,8 mia. euro - -3,1 mia. euro
Securities Markets Programme 111,2 mia. euro - - +0,3 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 80 mia. euro til 693 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. juni 2016 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.187,349 pr. fine oz.

USD: 1,1102 pr. EUR

JPY: 114,05 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2579 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.139 −76 35.937
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 308.953 1.202 8.133
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.641 −232 1.322
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 231.312 1.433 6.811
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.174 1.918 1.178
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.324 51 −14
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.324 51 −14
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 540.033 38.846 0
  5.1 Primære markedsoperationer 53.054 3.171 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 486.799 35.622 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 180 54 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 96.536 −7.013 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.573.422 15.895 −1.466
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.225.579 15.974 −3.337
  7.2 Andre værdipapirer 347.843 −79 1.871
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.535 −470 21
9 Andre aktiver 222.501 1.199 6.181
Aktiver i alt 3.232.618 51.553 49.970
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.088.543 6.368 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.023.403 112.453 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 693.047 79.988 0
  2.2 Indlånsfacilitet 330.345 32.713 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 −248 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.765 −12 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 251.205 −81.093 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 154.208 −78.748 0
  5.2 Andre forpligtelser 96.996 −2.345 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 70.866 14.305 4
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.015 −171 50
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.240 608 131
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.240 608 131
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0 944
10 Andre forpligtelser 206.336 −905 3.912
11 Revalueringskonti 420.923 0 44.929
12 Kapital og reserver 100.836 0 0
Passiver i alt 3.232.618 51.553 49.970