Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. júlu 2016

6. júla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. júla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia a predaja zlata v hodnote 76 mil. EUR, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému na vydanie pamätnej mince, zvýšil o 35,9 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 10,9 mld. EUR na 275,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. júna 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 519 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 347,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 6,4 mld. EUR na 1 088,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 78,7 mld. EUR na 154,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 6,4 mld. EUR na 209,7 mld. EUR. V stredu 29. júna 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 49,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 53,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 10,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 7,7 mld. EUR. Okrem toho bolo predčasne splatených 367,9 mld. EUR z prvej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-I) a bola vyrovnaná nová operácia v hodnote 6,7 mld. EUR so splatnosťou 819 dní. Zároveň sa uskutočnil prvý tender druhej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-II) v hodnote 399,3 mld. EUR so splatnosťou 1 456 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 330,3 mld. EUR (v porovnaní s 297,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,7 mld. EUR na 1 225,6 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 1. júlu 2016 Zmena oproti 24. júnu 2016: nákup Zmena oproti 24. júnu 2016: splatenie Zmena oproti 24. júnu 2016: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 17,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 183,6 mld. EUR +1,2 mld. EUR -0,1 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,9 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 6,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 878,5 mld. EUR +12,8 mld. EUR -3,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,2 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 80 mld. EUR na 693 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. júnu 2016 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 187,349 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1102 USD/EUR

114,05 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2579 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 139 −76 35 937
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 308 953 1 202 8 133
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 641 −232 1 322
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 231 312 1 433 6 811
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 174 1 918 1 178
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 324 51 −14
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 324 51 −14
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 540 033 38 846 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 53 054 3 171 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 486 799 35 622 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 180 54 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 96 536 −7 013 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Ostatné cenné papiere 347 843 −79 1 871
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 535 −470 21
9 Ostatné aktíva 222 501 1 199 6 181
Aktíva spolu 3 232 618 51 553 49 970
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 088 543 6 368 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 023 403 112 453 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 693 047 79 988 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 330 345 32 713 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 −248 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 765 −12 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 251 205 −81 093 0
  5.1 Verejná správa 154 208 −78 748 0
  5.2 Ostatné záväzky 96 996 −2 345 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 70 866 14 305 4
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 015 −171 50
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 240 608 131
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 240 608 131
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0 944
10 Ostatné pasíva 206 336 −905 3 912
11 Účty precenenia 420 923 0 44 929
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0 0
Pasíva spolu 3 232 618 51 553 49 970