Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 juli 2016

6 juli 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 juli 2016 was de toename van EUR 35,9 miljard in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen alsmede de verkoop van goud, ter waarde van EUR 76 miljoen, door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 10,9 miljard naar EUR 275,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 juni 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 1.519 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 347,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,4 miljard naar EUR 1.088,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 78,7 miljard naar EUR 154,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,4 miljard naar EUR 209,7 miljard. Op woensdag 29 juni 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 49,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 53,1 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 10,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,7 miljard afgewikkeld. Daarnaast werd EUR 367,9 miljard die was verstrekt uit hoofde van de eerste reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-I) vóór de vervaldatum afgelost en werd een nieuwe transactie van EUR 6,7 miljard, met een looptijd van 819 dagen, afgewikkeld. Bovendien werd de eerste tender in de tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II), ten bedrage van EUR 399,3 miljard en met een looptijd van 1.456 dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 330,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 297,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,7 miljard naar EUR 1.225,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 1 juli 2016 Verschil t.o.v. 24 juni 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 24 juni 2016 – Aflossingen Verschil t.o.v. 24 juni 2016 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 17,9 miljard - -EUR 0,1 miljard -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,7 miljard - - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 183,6 miljard +EUR 1,2 miljard -EUR 0,1 miljard -EUR 0,5 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,9 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 6,8 miljard +EUR 1,9 miljard - -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 878,5 miljard +EUR 12,8 miljard - -EUR 3,1 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,2 miljard - - +EUR 0,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 80 miljard naar EUR 693 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde verslaggevingsregels worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 juni 2016 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.187,349 per fine ounce

USD: 1,1102 per EUR

JPY: 114,05 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2579 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 413.139 −76 35.937
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 308.953 1.202 8.133
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.641 −232 1.322
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 231.312 1.433 6.811
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.174 1.918 1.178
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.324 51 −14
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.324 51 −14
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 540.033 38.846 0
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 53.054 3.171 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 486.799 35.622 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 180 54 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 96.536 −7.013 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.573.422 15.895 −1.466
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.225.579 15.974 −3.337
  7.2 Overige waardepapieren 347.843 −79 1.871
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.535 −470 21
9 Overige activa 222.501 1.199 6.181
Totaal activa 3.232.618 51.553 49.970
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.088.543 6.368 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.023.403 112.453 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 693.047 79.988 0
  2.2 Depositofaciliteit 330.345 32.713 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 −248 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.765 −12 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 251.205 −81.093 0
  5.1 Overheid 154.208 −78.748 0
  5.2 Overige verplichtingen 96.996 −2.345 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 70.866 14.305 4
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.015 −171 50
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.240 608 131
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.240 608 131
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0 944
10 Overige passiva 206.336 −905 3.912
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0 44.929
12 Kapitaal en reserves 100.836 0 0
Totaal passiva 3.232.618 51.553 49.970