Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 1. jūlijā

2016. gada 6. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 1. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 35.9 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī zelta pārdošanu 76 milj. euro apmērā, ko veica viena Eurosistēmas centrālā banka, lai emitētu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 10.9 mljrd. euro (līdz 275.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 30. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 519 milj. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 347.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.4 mljrd. euro (līdz 1 088.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 78.7 mljrd. euro (līdz 154.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.4 mljrd. euro (līdz 209.7 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 29. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 49.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 53.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 10.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.7 mljrd. euro apmērā. Papildus pirms termiņa tika atmaksāti 367.9 mljrd. euro, kas piešķirti ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju pirmās kārtas (ITRMO I) ietvaros, un tika noslēgta jauna mērķoperācija 6.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 819 dienas. Turklāt ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otrās kārtas (ITRMO II) ietvaros tika noslēgta pirmā operācija 399.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 456 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 330.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 297.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.7 mljrd. euro (līdz 1 225.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 1. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 24. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 24. jūniju Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 24. jūniju ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 17.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 183.6 mljrd. euro +1.2 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.9 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 6.8 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 878.5 mljrd. euro +12.8 mljrd. euro –3.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.2 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 80 mljrd. euro (līdz 693 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2016. gada 30. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 187.349 EUR par Trojas unci

1.1102 USD par 1 EUR

114.05 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2579 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 139 −76 35 937
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 953 1 202 8 133
  2.1 SVF debitoru parādi 77 641 −232 1 322
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 231 312 1 433 6 811
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 174 1 918 1 178
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 324 51 −14
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 324 51 −14
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 540 033 38 846 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 53 054 3 171 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 486 799 35 622 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 180 54 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 96 536 −7 013 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Pārējie vērtspapīri 347 843 −79 1 871
8 Valdības parāds euro 26 535 −470 21
9 Pārējie aktīvi 222 501 1 199 6 181
Kopā aktīvi 3 232 618 51 553 49 970
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 088 543 6 368 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 023 403 112 453 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 693 047 79 988 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 330 345 32 713 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 −248 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 765 −12 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 251 205 −81 093 0
  5.1 Saistības pret valdību 154 208 −78 748 0
  5.2 Pārējās saistības 96 996 −2 345 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 70 866 14 305 4
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 015 −171 50
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 240 608 131
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 240 608 131
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0 944
10 Pārējās saistības 206 336 −905 3 912
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0 44 929
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0 0
Kopā pasīvi 3 232 618 51 553 49 970