Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. srpnja 2016.

6. srpnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 1. srpnja 2016. došlo je do povećanja stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) u visini 35,9 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja te zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato, u iznosu 76 milijuna EUR, za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 10,9 mlrd. EUR na 275,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
30. lipnja 2016. 7-dnevne obratne transakcije za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.519 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,8 mlrd. EUR na 347,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 6,4 mlrd. EUR na 1.088,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 78,7 mlrd. EUR na 154,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,4 mlrd. EUR na 209,7 mlrd. EUR. U srijedu, 29. lipnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 49,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 53,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 10,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 7,7 mlrd. EUR. Nadalje, otplaćeno je prije dospijeća 367,9 mlrd. EUR u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTROI) i namirena je nova operacija u visini 6,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 819 dana. Osim toga, namirena je prva aukcija u sklopu druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTROII) u visini 399,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 1456 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 330,3 mlrd. EUR (u odnosu na 297,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,7 mlrd. EUR na 1.225,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 1. srpnja 2016. Razlika u odnosu na 24. lipnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 24. lipnja 2016. – dospjelo Razlika u odnosu na 24. lipnja 2016. – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 17,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,7 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 183,6 mlrd. EUR +1,2 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,9 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 6,8 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 878,5 mlrd. EUR +12,8 mlrd. EUR –3,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,2 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 80 mlrd. EUR na 693 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. lipnja 2016. prikazan je u dodatnom stupcu „Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja”. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.187,349 EUR za uncu

USD: 1,1102 za EUR

JPY: 114,05 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2579 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 139 −76 35 937
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 308 953 1 202 8 133
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 641 −232 1 322
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 231 312 1 433 6 811
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 174 1 918 1 178
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 324 51 −14
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 324 51 −14
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 540 033 38 846 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 53 054 3 171 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 486 799 35 622 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 180 54 0
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 96 536 −7 013 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 347 843 −79 1 871
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 535 −470 21
9 Ostala imovina 222 501 1 199 6 181
Ukupno imovina 3 232 618 51 553 49 970
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 088 543 6 368 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 1 023 403 112 453 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 693 047 79 988 0
  2.2 Novčani depoziti 330 345 32 713 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 11 −248 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 765 −12 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 251 205 −81 093 0
  5.1 Opća država 154 208 −78 748 0
  5.2 Ostale obveze 96 996 −2 345 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 70 866 14 305 4
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 015 −171 50
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 240 608 131
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 240 608 131
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0 944
10 Ostale obveze 206 336 −905 3 912
11 Računi revalorizacije 420 923 0 44 929
12 Kapital i pričuve 100 836 0 0
Ukupno obveze 3 232 618 51 553 49 970