Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 юли 2016 г.

6 юли 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 1 юли 2016 г., увеличението с 35,9 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отразява корекции вследствие на извършена тримесечна преоценка, както и продажбата на злато в размер на 76 млн. евро от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 10,9 млрд. евро до 275,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 юни 2016 г. 7-дневни обратни транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 1519 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. евро до 347,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 6,4 млрд. евро до 1088,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 78,7 млрд. евро до 154,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,4 млрд. евро до 209,7 млрд. евро. На 29 юни 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 49,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 53,1 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 10,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,7 млрд. евро. Освен това 367,9 млрд. евро, предоставени в рамките на първата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-I), бяха изплатени преди падеж и беше извършено плащането по нова операция в размер на 6,7 млрд. евро с матуритет 819 дни. Също така беше извършено плащането по първата тръжна процедура от втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-II) на стойност 399,3 млрд. евро с матуритет 1456 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 330,3 млрд. евро (при 297,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,7 млрд. евро до 1225,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 1 юли 2016 г. Разлика спрямо 24 юни 2016 г. – покупки Разлика спрямо 24 юни 2016 г. – изплащания Разлика спрямо 24 юни 2016 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 17,9 млрд. евро - -0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,7 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 183,6 млрд. евро +1,2 млрд. евро -0,1 млрд. евро -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,9 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване от корпоративния сектор 6,8 млрд. евро +1,9 млрд. евро - -
Програма за закупуване от публичния сектор 878,5 млрд. евро +12,8 млрд. евро - -3,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 111,2 млрд. евро - - +0,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 80 млрд. евро до 693 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният ефект от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 юни 2016 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1187,349 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1102 за 1 евро

Японска йена – 114,05 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2579 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 413 139 −76 35 937
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 308 953 1 202 8 133
  2.1 Вземания от МВФ 77 641 −232 1 322
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 231 312 1 433 6 811
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 174 1 918 1 178
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 324 51 −14
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 324 51 −14
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 540 033 38 846 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 53 054 3 171 0
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 486 799 35 622 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 180 54 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 96 536 −7 013 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Други ценни книжа 347 843 −79 1 871
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 535 −470 21
9 Други активи 222 501 1 199 6 181
Общо активи 3 232 618 51 553 49 970
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 088 543 6 368 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 023 403 112 453 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 693 047 79 988 0
  2.2 Депозитно улеснение 330 345 32 713 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −248 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 765 −12 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 251 205 −81 093 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 154 208 −78 748 0
  5.2 Други задължения 96 996 −2 345 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 70 866 14 305 4
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 015 −171 50
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 240 608 131
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 240 608 131
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0 944
10 Други задължения 206 336 −905 3 912
11 Сметки за преоценка 420 923 0 44 929
12 Капитал и резерви 100 836 0 0
Общо пасиви 3 232 618 51 553 49 970