Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 juli 2016

6 juli 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 juli 2016 motsvarade ökningen med 35,9 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar och försäljning av guld, till ett belopp av 76 miljoner EUR, av en nationell centralbank i Eurosystemet för produktionen av ett minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 10,9 miljarder EUR till 275,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 juni 2016 7-dagars likvidiserande reverserade transaktioner i USD - 1 519 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 347,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,4 miljarder EUR till 1 088,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 78,7 miljarder EUR till 154,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,4 miljarder EUR till 209,7 miljarder EUR. Onsdagen den 29 juni 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 49,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 53,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 10,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,7 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 367,9 miljarder EUR, som utbetalats inom ramen för den första serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO I), före förfallodagen och en ny transaktion på 6,7 miljarder EUR, med en löptid på 819 dagar, avvecklades. Vidare avvecklades det första anbudet i den andra serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II), till ett belopp på 399,3 miljarder EUR och med en löptid på 1 456 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 330,3 miljarder EUR (jämfört med 297,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,7 miljarder EUR till 1 225,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 1 juli 2016 Förändring jämfört med den 24 juni 2016 – Köp Förändring jämfört med den 24 juni 2016 – Inlösen Förändring jämfört med den 24 juni 2016 – justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 17,9 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,7 miljarder EUR - - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 183,6 miljarder EUR +1,2 miljarder EUR -0,1 miljard EUR -0,5 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,9 miljarder EUR +0,5 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 6,8 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 878,5 miljarder EUR +12,8 miljarder EUR - -3,1 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 111,2 miljarder EUR - - +0,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 80 miljarder EUR till 693 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 juni 2016 visas i tilläggskolumnen "Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 187,349 EUR per fine oz.

USD: 1,1102 per EUR

JPY: 114,05 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2579 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 413.139 −76 35.937
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 308.953 1.202 8.133
  2.1 Fordringar på IMF 77.641 −232 1.322
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 231.312 1.433 6.811
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.174 1.918 1.178
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.324 51 −14
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.324 51 −14
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 540.033 38.846 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 53.054 3.171 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 486.799 35.622 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 180 54 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 96.536 −7.013 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.573.422 15.895 −1.466
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.225.579 15.974 −3.337
  7.2 Andra värdepapper 347.843 −79 1.871
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.535 −470 21
9 Övriga tillgångar 222.501 1.199 6.181
Summa tillgångar 3.232.618 51.553 49.970
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.088.543 6.368 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.023.403 112.453 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 693.047 79.988 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 330.345 32.713 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 −248 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.765 −12 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 251.205 −81.093 0
  5.1 Offentliga sektorn 154.208 −78.748 0
  5.2 Övriga skulder 96.996 −2.345 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 70.866 14.305 4
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.015 −171 50
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.240 608 131
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.240 608 131
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0 944
10 Övriga skulder 206.336 −905 3.912
11 Värderegleringskonton 420.923 0 44.929
12 Eget kapital 100.836 0 0
Summa skulder 3.232.618 51.553 49.970