Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. červenci 2016

6. července 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. července 2016 se v nárůstu objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 35,9 mld. EUR odráželo čtvrtletní přecenění a také prodej zlata v hodnotě 76 mil. EUR realizovaný jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 10,9 mld. EUR na 275,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. června 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 519 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 347,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,4 mld. EUR na 1 088,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 78,7 mld. EUR na 154,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,4 mld. EUR na 209,7 mld. EUR. Ve středu 29. června 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 49,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 53,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 10,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,7 mld. EUR. Před datem splatnosti bylo také splaceno 367,9 mld. EUR v rámci první cílené dlouhodobější refinanční operace (TLTRO-I) a byla vypořádána nová operace ve výši 6,7 mld. EUR se splatností 819 dní. Dále bylo vypořádáno první nabídkové řízení druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-II) ve výši 399,3 mld. EUR se splatností 1 456 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 330,3 mld. EUR (ve srovnání s 297,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,7 mld. EUR na 1 225,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 1. červenci 2016 Rozdíl v porovnání s 24. červnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 24. červnem 2016 – splacení Rozdíl v porovnání s 24. červnem 2016 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 17,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 183,6 mld. EUR +1,2 mld. EUR -0,1 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,9 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 6,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 878,5 mld. EUR +12,8 mld. EUR -3,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 111,2 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 80 mld. EUR na 693 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. červnu 2016 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 187,349 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1102 USD/EUR

JPY: 114,05 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2579 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 139 −76 35 937
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 308 953 1 202 8 133
  2.1 Pohledávky za MMF 77 641 −232 1 322
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 231 312 1 433 6 811
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 174 1 918 1 178
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 324 51 −14
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 324 51 −14
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 540 033 38 846 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 53 054 3 171 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 486 799 35 622 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 180 54 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 96 536 −7 013 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Ostatní cenné papíry 347 843 −79 1 871
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 535 −470 21
9 Ostatní aktiva 222 501 1 199 6 181
Aktiva celkem 3 232 618 51 553 49 970
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 088 543 6 368 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 023 403 112 453 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 693 047 79 988 0
  2.2 Vkladová facilita 330 345 32 713 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 −248 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 765 −12 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 251 205 −81 093 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 154 208 −78 748 0
  5.2 Ostatní závazky 96 996 −2 345 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 70 866 14 305 4
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 015 −171 50
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 240 608 131
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 240 608 131
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0 944
10 Ostatní pasiva 206 336 −905 3 912
11 Účty přecenění 420 923 0 44 929
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0 0
Pasiva celkem 3 232 618 51 553 49 970