Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. juuli 2016

6. juuli 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. juulil 2016 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 35,9 miljardi euro võrra. See kajastas kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandusi ja 76 miljoni euro väärtuses kulla müüki eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 10,9 miljardi euro võrra 275,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. juuni 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1519 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,8 miljardi euro võrra 347,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 6,4 miljardi euro võrra 1088,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 78,7 miljardi euro võrra 154,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,4 miljardi euro võrra 209,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. juunil 2016 möödus 49,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 53,1 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 10,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,7 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 367,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati esimese seeria sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I) ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,7 miljardit eurot ja tähtajaga 819 päeva. Peale selle tehti teise seeria sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-II) esimene pakkumine väärtusega 399,3 miljardit eurot ja tähtajaga 1456 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 330,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 297,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,7 miljardi euro võrra 1225,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 1. juuli 2016 Erinevus võrreldes 24. juuniga 2016 – ost Erinevus võrreldes 24. juuniga 2016 – lunastamine Erinevus võrreldes 24. juuniga 2016 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 17,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 183,6 miljardit eurot +1,2 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,9 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 6,8 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 878,5 miljardit eurot +12,8 miljardit eurot –3,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,2 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 80 miljardi euro võrra 693 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2016. aasta 30. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1187,349 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,1102

EUR/JPY: 114,05

SDRid: 1,2579 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 413 139 −76 35 937
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 308 953 1 202 8 133
  2.1 Nõuded RVFle 77 641 −232 1 322
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 231 312 1 433 6 811
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 174 1 918 1 178
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 324 51 −14
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 324 51 −14
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 540 033 38 846 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 53 054 3 171 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 486 799 35 622 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 180 54 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 96 536 −7 013 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Muud väärtpaberid 347 843 −79 1 871
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 535 −470 21
9 Muud varad 222 501 1 199 6 181
Varad kokku 3 232 618 51 553 49 970
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 088 543 6 368 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 023 403 112 453 0
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 693 047 79 988 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 330 345 32 713 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 −248 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 765 −12 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 251 205 −81 093 0
  5.1 Valitsussektor 154 208 −78 748 0
  5.2 Muud kohustused 96 996 −2 345 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 70 866 14 305 4
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 015 −171 50
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 240 608 131
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 240 608 131
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0 944
10 Muud kohustused 206 336 −905 3 912
11 Ümberhindluskontod 420 923 0 44 929
12 Kapital ja reservid 100 836 0 0
Kohustused kokku 3 232 618 51 553 49 970