Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. julija 2016

6. julij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. julija 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 35,9 milijarde EUR, kar je bilo posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata v višini 76 milijonov EUR s strani ene centralne banke Eurosistema za namene izdelave spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 10,9 milijarde EUR na 275,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. junij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 1.519 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,8 milijarde EUR na 347,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,4 milijarde EUR na 1.088,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 78,7 milijarde EUR na 154,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,4 milijarde EUR na 209,7 milijarde EUR. V sredo, 29. junija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 49,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 53,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 10,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 7,7 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 367,9 milijarde EUR iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-I) odplačanih pred zapadlostjo, medtem ko je bila poravnana nova operacija v višini 6,7 milijarde EUR z zapadlostjo 819 dni. Obenem je bilo v prvi avkciji v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II) poravnanih 399,3 milijarde EUR z zapadlostjo 1.456 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 330,3 milijarde EUR (v primerjavi z 297,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,7 milijarde EUR na 1.225,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 1. julija 2016 Razlika od 24. junija 2016 – kupljeno Razlika od 24. junija 2016 – zapadlo Razlika od 24. junija 2016 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 17,9 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,7 milijarde EUR - - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 183,6 milijarde EUR +1,2 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR –0,5 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,9 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 6,8 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 878,5 milijarde EUR +12,8 milijarde EUR - –3,1 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,2 milijarde EUR - - +0,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 80 milijard EUR na 693 milijard EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2016 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.187,349 EUR za unčo

USD: 1,1102 za EUR

JPY: 114,05 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2579 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.139 −76 35.937
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 308.953 1.202 8.133
  2.1 Terjatve do MDS 77.641 −232 1.322
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 231.312 1.433 6.811
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.174 1.918 1.178
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.324 51 −14
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.324 51 −14
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 540.033 38.846 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 53.054 3.171 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 486.799 35.622 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 180 54 0
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 96.536 −7.013 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.573.422 15.895 −1.466
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.225.579 15.974 −3.337
  7.2 Drugi vrednostni papirji 347.843 −79 1.871
8 Dolg širše države v EUR 26.535 −470 21
9 Druga sredstva 222.501 1.199 6.181
Skupaj sredstva 3.232.618 51.553 49.970
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.088.543 6.368 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.023.403 112.453 0
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 693.047 79.988 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 330.345 32.713 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 −248 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.765 −12 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 251.205 −81.093 0
  5.1 Širša država 154.208 −78.748 0
  5.2 Druge obveznosti 96.996 −2.345 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 70.866 14.305 4
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.015 −171 50
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.240 608 131
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.240 608 131
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 58.486 0 944
10 Druge obveznosti 206.336 −905 3.912
11 Računi prevrednotenja 420.923 0 44.929
12 Kapital in rezerve 100.836 0 0
Skupaj obveznosti 3.232.618 51.553 49.970