Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιουλίου 2016

6 Ιουλίου 2016

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1 Ιουλίου 2016, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 35,9 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές καθώς και την πώληση χρυσού ύψους 76 εκατ. ευρώ από μία εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος για τον σκοπό της παραγωγής αναμνηστικού κέρματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 10,9 δισεκ. ευρώ σε 275,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
30 Ιουνίου 2016 Αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών - 1.519 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 347,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 6,4 δισεκ. ευρώ σε 1.088,5 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 78,7 δισεκ. ευρώ σε 154,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,4 δισεκ. ευρώ σε 209,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 49,9 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 53,1 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 10,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 7,7 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη πόσο 367,9 δισεκ. ευρώ που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-Ι) και διακανονίστηκε μια νέα πράξη ύψους 6,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 819 ημερών. Επίσης, διακανονίστηκε η πρώτη δημοπρασία στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-ΙΙ) ύψους 399,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 1.456 ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 330,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 297,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 12,7 δισεκ. ευρώ σε 1.225,6 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία την 1 Ιουλίου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 24 Ιουνίου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 24 Ιουνίου 2016 – Εξοφλήσεις Διαφορά σε σχέση με τις 24 Ιουνίου 2016 – Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 17,9 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 7,7 δισεκ. ευρώ - - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 183,6 δισεκ. ευρώ +1,2 δισεκ. ευρώ -0,1 δισεκ. ευρώ -0,5 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 19,9 δισεκ. ευρώ +0,5 δισεκ. ευρώ -0,3 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 6,8 δισεκ. ευρώ +1,9 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 878,5 δισεκ. ευρώ +12,8 δισεκ. ευρώ - -3,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 111,2 δισεκ. ευρώ - - +0,3 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 80 δισεκ. ευρώ σε 693 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 30 Ιουνίου 2016 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.187,349 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,1102 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 114,05 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2579 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 413.139 −76 35.937
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 308.953 1.202 8.133
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.641 −232 1.322
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 231.312 1.433 6.811
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 33.174 1.918 1.178
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.324 51 −14
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.324 51 −14
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 540.033 38.846 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 53.054 3.171 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 486.799 35.622 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 180 54 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 96.536 −7.013 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.573.422 15.895 −1.466
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.225.579 15.974 −3.337
  7.2 Λοιποί τίτλοι 347.843 −79 1.871
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.535 −470 21
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 222.501 1.199 6.181
Σύνολο ενεργητικού 3.232.618 51.553 49.970
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.088.543 6.368 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.023.403 112.453 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 693.047 79.988 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 330.345 32.713 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 11 −248 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.765 −12 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 251.205 −81.093 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 154.208 −78.748 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 96.996 −2.345 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 70.866 14.305 4
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.015 −171 50
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.240 608 131
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.240 608 131
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 58.486 0 944
10 Λοιπές υποχρεώσεις 206.336 −905 3.912
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 420.923 0 44.929
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 100.836 0 0
Σύνολο παθητικού 3.232.618 51.553 49.970