Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.7.2016

6.7.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.7.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 35,9 miljardilla eurolla. Kasvu johtui neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta, jota pienensi hieman se, että eräs eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki myi kultaa 76 miljoonalla eurolla keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 10,9 miljardilla eurolla 275,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.6.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 1 519 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 347,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,4 miljardilla eurolla 1 088,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 78,7 miljardilla eurolla 154,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,4 miljardilla eurolla 209,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.6.2016 erääntyi 49,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 53,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 10,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 7,7 miljardin euron rahoitusoperaatio. Viikon aikana maksettiin ensimmäisessä kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa jaettua likviditeettiä takaisin 367,9 miljardia euroa ennen eräpäivää sekä suoritettiin uusi ensimmäisen sarjan operaatio, jonka volyymi on 6,7 miljardia euroa ja maturiteetti 819 päivää. Lisäksi toisessa kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjassa suoritettiin ensimmäinen rahoitusoperaatio, ja siinä jaettiin 399,3 miljardia euroa. Operaation maturiteetti on 1 456 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 330,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 297,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,7 miljardilla eurolla 1 225,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 1.7.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 17,9 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,7 miljardia euroa - - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 183,6 miljardia euroa +1,2 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa -0,5 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,9 miljardia euroa +0,5 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 6,8 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 878,5 miljardia euroa +12,8 miljardia euroa - -3,1 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 111,2 miljardia euroa - - +0,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 80 miljardilla eurolla 693 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.6.2016 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 187,349 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1102

Japanin jeni / euro: 114,05

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2579 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 413 139 −76 35 937
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 308 953 1 202 8 133
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 641 −232 1 322
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 231 312 1 433 6 811
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 174 1 918 1 178
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 324 51 −14
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 324 51 −14
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 540 033 38 846 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 53 054 3 171 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 486 799 35 622 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 180 54 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 96 536 −7 013 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 573 422 15 895 −1 466
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 225 579 15 974 −3 337
  7.2 Muut arvopaperit 347 843 −79 1 871
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 535 −470 21
9 Muut saamiset 222 501 1 199 6 181
Vastaavaa yhteensä 3 232 618 51 553 49 970
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 088 543 6 368 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 023 403 112 453 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 693 047 79 988 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 330 345 32 713 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 −248 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 765 −12 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 251 205 −81 093 0
  5.1 Julkisyhteisöt 154 208 −78 748 0
  5.2 Muut 96 996 −2 345 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 70 866 14 305 4
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 015 −171 50
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 240 608 131
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 240 608 131
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0 944
10 Muut velat 206 336 −905 3 912
11 Arvonmuutostilit 420 923 0 44 929
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0 0
Vastattavaa yhteensä 3 232 618 51 553 49 970