Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. december 2015

15. december 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. december 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 264,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. december 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 134 mio. USD 135 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 359,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,3 mia. euro til 1.069,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 10,4 mia. euro til 69,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,6 mia. euro til 346,5 mia. euro. Onsdag den 9. december 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 69,8 mia. euro, og en ny på 69,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret og udgjorde 0,2 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 174 mia. euro (mod 177,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,6 mia. euro til 786,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 11. december 2015 Ændring i forhold til 4. december 2015 – opkøb Ændring i forhold til 4. december 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,7 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 141,8 mia. euro +1,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,4 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 475,5 mia. euro +13,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,7 mia. euro til 559,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 296.181 1.710
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.651 −4
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 217.530 1.713
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.948 −2.382
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.594 −172
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.594 −172
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 520.617 −777
  5.1 Primære markedsoperationer 69.094 −720
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.371 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 151 −57
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 124.124 −3.371
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.145.442 16.458
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 786.331 15.594
  7.2 Andre værdipapirer 359.111 865
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 218.027 1.820
Aktiver i alt 2.731.936 13.285
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.069.441 3.265
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 733.267 35.357
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 559.160 38.739
  2.2 Indlånsfacilitet 173.966 −3.369
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 141 −13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.169 151
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 155.293 −22.221
  5.1 Offentlig forvaltning og service 69.424 −10.375
  5.2 Andre forpligtelser 85.868 −11.845
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.082 −2.362
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.009 −128
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.806 −516
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.806 −516
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 217.733 −261
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.200 0
Passiver i alt 2.731.936 13.285

Medie- og pressehenvendelser