Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. prosinca 2015.

15. prosinca 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. prosinca 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno i iznosilo 264,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
10. prosinca 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 134 mil. USD 135 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,9 mlrd. EUR na 359,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,3 mlrd. EUR na 1.069,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 10,4 mlrd. EUR na 69,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2,6 mlrd. EUR na 346,5 mlrd. EUR. U srijedu, 9. prosinca 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 69,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 69,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,2 mlrd. EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 174 mlrd. EUR (u odnosu na 177,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,6 mlrd. EUR na 786,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 11. prosinca 2015. Razlika u odnosu na 4. prosinca 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 4. prosinca 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,7 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 141,8 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,4 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 475,5 mlrd. EUR +13,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 38,7 mlrd. EUR na 559,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 296 181 1 710
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 651 −4
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 217 530 1 713
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 948 −2 382
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 594 −172
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 594 −172
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 520 617 −777
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 69 094 −720
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 371 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 151 −57
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 124 124 −3 371
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 145 442 16 458
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 786 331 15 594
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 111 865
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 218 027 1 820
Ukupno imovina 2 731 936 13 285
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 069 441 3 265
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 733 267 35 357
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 559 160 38 739
  2.2 Novčani depoziti 173 966 −3 369
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 141 −13
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 169 151
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 155 293 −22 221
  5.1 Opća država 69 424 −10 375
  5.2 Ostale obveze 85 868 −11 845
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 37 082 −2 362
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 009 −128
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 806 −516
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 806 −516
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 217 733 −261
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 200 0
Ukupno obveze 2 731 936 13 285

Kontaktni podatci za medije