Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. decembra 2015

15. december 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. decembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 264,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. december 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 134 mio USD 135 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 359,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,3 milijarde EUR na 1.069,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,4 milijarde EUR na 69,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,6 milijarde EUR na 346,5 milijarde EUR. V sredo, 9. decembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 69,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 69,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,2 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 174 milijard EUR (v primerjavi s 177,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,6 milijarde EUR na 786,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 11. decembra 2015 Razlika od 4. decembra 2015 – kupljeno Razlika od 4. decembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,7 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 141,8 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,4 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 475,5 milijarde EUR +13,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 38,7 milijarde EUR na 559,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 296.181 1.710
  2.1 Terjatve do MDS 78.651 −4
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 217.530 1.713
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.948 −2.382
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.594 −172
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.594 −172
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 520.617 −777
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 69.094 −720
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.371 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 151 −57
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 124.124 −3.371
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.145.442 16.458
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 786.331 15.594
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.111 865
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 218.027 1.820
Skupaj sredstva 2.731.936 13.285
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.069.441 3.265
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 733.267 35.357
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 559.160 38.739
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 173.966 −3.369
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 141 −13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.169 151
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 155.293 −22.221
  5.1 Širša država 69.424 −10.375
  5.2 Druge obveznosti 85.868 −11.845
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.082 −2.362
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.009 −128
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.806 −516
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.806 −516
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 217.733 −261
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.200 0
Skupaj obveznosti 2.731.936 13.285

Stiki za medije