Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.12.2015

15.12.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.12.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 264,1 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.12.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 134 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 135 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 359,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,3 miljardilla eurolla 1 069,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 10,4 miljardilla eurolla 69,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,6 miljardilla eurolla 346,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.12.2015 erääntyi 69,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 69,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen 0,2 miljardia euroa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 174 miljardia euroa (edellisellä viikolla 177,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,6 miljardilla eurolla 786,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 11.12.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,7 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 141,8 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,4 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 475,5 miljardia euroa +13,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 38,7 miljardilla eurolla 559,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 296 181 1 710
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 651 −4
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 217 530 1 713
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 948 −2 382
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 594 −172
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 594 −172
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 520 617 −777
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 69 094 −720
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 371 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 151 −57
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 124 124 −3 371
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 145 442 16 458
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 786 331 15 594
  7.2 Muut arvopaperit 359 111 865
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 218 027 1 820
Vastaavaa yhteensä 2 731 936 13 285
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 069 441 3 265
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 733 267 35 357
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 559 160 38 739
  2.2 Talletusmahdollisuus 173 966 −3 369
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 141 −13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 169 151
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 155 293 −22 221
  5.1 Julkisyhteisöt 69 424 −10 375
  5.2 Muut 85 868 −11 845
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 082 −2 362
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 009 −128
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 806 −516
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 806 −516
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 217 733 −261
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 200 0
Vastattavaa yhteensä 2 731 936 13 285

Yhteyshenkilöt