Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 grudnia 2015 roku

15 grudnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11.12.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 264,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10.12.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 134 mln USD 135 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld EUR do poziomu 359,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,3 mld EUR do poziomu 1069,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 10,4 mld EUR do poziomu 69,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,6 mld EUR do poziomu 346,5 mld EUR. W środę 9.12.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 69,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 69,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,2 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 174 mld EUR (wobec 177,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,6 mld EUR do poziomu 786,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 11.12.2015 Różnica wobec 4.12.2015 – zakup Różnica wobec 4.12.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,7 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 141,8 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,4 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 475,5 mld EUR +13,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 38,7 mld EUR do poziomu 559,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 296.181 1.710
  2.1 Należności od MFW 78.651 −4
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 217.530 1.713
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.948 −2.382
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.594 −172
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.594 −172
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 520.617 −777
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 69.094 −720
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.371 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 151 −57
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 124.124 −3.371
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.145.442 16.458
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 786.331 15.594
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.111 865
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 218.027 1.820
Aktywa razem 2.731.936 13.285
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.069.441 3.265
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 733.267 35.357
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 559.160 38.739
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 173.966 −3.369
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 141 −13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.169 151
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 155.293 −22.221
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 69.424 −10.375
  5.2 Pozostałe zobowiązania 85.868 −11.845
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.082 −2.362
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.009 −128
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.806 −516
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.806 −516
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 217.733 −261
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.200 0
Pasywa razem 2.731.936 13.285

Kontakt z mediami