Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. decembru 2015

15. decembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. decembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 264,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. decembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 134 mil. USD 135 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,3 mld. EUR na 1 069,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,4 mld. EUR na 69,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 2,6 mld. EUR na 346,5 mld. EUR. V stredu 9. decembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 69,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 69,1 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 0,2 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 174 mld. EUR (v porovnaní so 177,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,6 mld. EUR na 786,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 11. decembru 2015 Zmena oproti 4. decembru 2015: nákup Zmena oproti 4. decembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 141,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 475,5 mld. EUR +13,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 38,7 mld. EUR na 559,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 296 181 1 710
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 651 −4
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 217 530 1 713
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 948 −2 382
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 594 −172
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 594 −172
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 520 617 −777
  5.1 Hlavné refinančné operácie 69 094 −720
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 371 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 151 −57
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 124 124 −3 371
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 145 442 16 458
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 786 331 15 594
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 111 865
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 218 027 1 820
Aktíva spolu 2 731 936 13 285
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 069 441 3 265
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 733 267 35 357
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 559 160 38 739
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 173 966 −3 369
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 141 −13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 169 151
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 155 293 −22 221
  5.1 Verejná správa 69 424 −10 375
  5.2 Ostatné záväzky 85 868 −11 845
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 082 −2 362
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 009 −128
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 806 −516
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 806 −516
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 217 733 −261
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 200 0
Pasíva spolu 2 731 936 13 285

Kontakt pre médiá