Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 december 2015

15 december 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 december 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 264,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 december 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 134 miljoner USD 135 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 359,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,3 miljarder EUR till 1 069,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5,1 på skuldsidan) ökade med 10,4 miljarder EUR till 69,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 346,5 miljarder EUR. Onsdagen den 9 december 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 69,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69,1 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,2 miljarder EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 174 miljarder EUR (jämfört med 177,3 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,6 miljarder EUR till 786,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 11 december 2015 Förändring jämfört med den 4 december 2015 – Köp Förändring jämfört med den 4 december 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,7 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 141,8 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,4 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 475,5 miljarder EUR +13,6 miljard EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,7 miljarder EUR till 559,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 296.181 1.710
  2.1 Fordringar på IMF 78.651 −4
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 217.530 1.713
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.948 −2.382
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.594 −172
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.594 −172
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 520.617 −777
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 69.094 −720
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.371 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 151 −57
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 124.124 −3.371
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.145.442 16.458
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 786.331 15.594
  7.2 Andra värdepapper 359.111 865
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 218.027 1.820
Summa tillgångar 2.731.936 13.285
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.069.441 3.265
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 733.267 35.357
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 559.160 38.739
  2.2 Inlåningsfacilitet 173.966 −3.369
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 141 −13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.169 151
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 155.293 −22.221
  5.1 Offentliga sektorn 69.424 −10.375
  5.2 Övriga skulder 85.868 −11.845
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.082 −2.362
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.009 −128
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.806 −516
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.806 −516
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 217.733 −261
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.200 0
Summa skulder 2.731.936 13.285

Kontakt för media