Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 11. decembrī

2015. gada 15. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 11. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (264.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 10. decembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 134 milj. ASV dolāru 135 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 359.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.3 mljrd. euro (līdz 1 069.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.4 mljrd. euro (līdz 69.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 346.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 9. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 69.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 69.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 174 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 177.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.6 mljrd. euro (līdz 786.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 11. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 4. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 4. decembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.7 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 141.8 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.4 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 475.5 mljrd. euro +13.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 38.7 mljrd. euro (līdz 559.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 181 1 710
  2.1 SVF debitoru parādi 78 651 −4
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 217 530 1 713
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 948 −2 382
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 594 −172
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 594 −172
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 520 617 −777
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 69 094 −720
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 371 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 151 −57
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 124 124 −3 371
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 145 442 16 458
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 786 331 15 594
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 111 865
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 218 027 1 820
Kopā aktīvi 2 731 936 13 285
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 069 441 3 265
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 733 267 35 357
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 559 160 38 739
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 173 966 −3 369
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 141 −13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 169 151
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 155 293 −22 221
  5.1 Saistības pret valdību 69 424 −10 375
  5.2 Pārējās saistības 85 868 −11 845
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37 082 −2 362
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 009 −128
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 806 −516
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 806 −516
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 217 733 −261
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 200 0
Kopā pasīvi 2 731 936 13 285

Kontaktinformācija presei