Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 december 2015

15 december 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 december 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd en beliep EUR 264,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 december 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 134 miljoen USD 135 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 359,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 1.069,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 10,4 miljard naar EUR 69,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,6 miljard naar EUR 346,5 miljard. Op woensdag 9 december 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 69,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd en beliep EUR 0,2 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 174 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 177,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,6 miljard naar EUR 786,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 11 december 2015 Verschil t.o.v. 4 december 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 4 december 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,7 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 141,8 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,4 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 475,5 miljard +EUR 13,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,7 miljard naar EUR 559,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296.181 1.710
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.651 −4
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 217.530 1.713
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.948 −2.382
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.594 −172
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.594 −172
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 520.617 −777
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 69.094 −720
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.371 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 151 −57
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 124.124 −3.371
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.145.442 16.458
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 786.331 15.594
  7.2 Overige waardepapieren 359.111 865
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 218.027 1.820
Totaal activa 2.731.936 13.285
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.069.441 3.265
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 733.267 35.357
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 559.160 38.739
  2.2 Depositofaciliteit 173.966 −3.369
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 141 −13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.169 151
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 155.293 −22.221
  5.1 Overheid 69.424 −10.375
  5.2 Overige verplichtingen 85.868 −11.845
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.082 −2.362
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.009 −128
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.806 −516
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.806 −516
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 217.733 −261
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.200 0
Totaal passiva 2.731.936 13.285

Contactpersonen voor de media