Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. prosinci 2015

15. prosince 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. prosince 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny a dosáhl úrovně 264,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. prosince 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 134 mil. USD 135 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,3 mld. EUR na 1 069,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 10,4 mld. EUR na 69,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,6 mld. EUR na 346,5 mld. EUR. Ve středu 9. prosince 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 69,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69,1 mld. EUR se splatností sedm dní.

Objem poskytnutý prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny a dosáhl úrovně 0,2 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 174 mld. EUR (oproti 177,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,6 mld. EUR na 786,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 11. prosinci 2015 Rozdíl v porovnání se 4. prosincem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 4. prosincem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,7 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 141,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 475,5 mld. EUR +13,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,7 mld. EUR na 559,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 296 181 1 710
  2.1 Pohledávky za MMF 78 651 −4
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 217 530 1 713
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 948 −2 382
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 594 −172
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 594 −172
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 520 617 −777
  5.1 Hlavní refinanční operace 69 094 −720
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 371 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 151 −57
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 124 124 −3 371
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 145 442 16 458
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 786 331 15 594
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 111 865
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 218 027 1 820
Aktiva celkem 2 731 936 13 285
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 069 441 3 265
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 733 267 35 357
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 559 160 38 739
  2.2 Vkladová facilita 173 966 −3 369
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 141 −13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 169 151
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 155 293 −22 221
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 69 424 −10 375
  5.2 Ostatní závazky 85 868 −11 845
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 082 −2 362
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 009 −128
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 806 −516
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 806 −516
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 217 733 −261
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 200 0
Pasiva celkem 2 731 936 13 285

Kontakty pro média