Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 декември 2015 г.

15 декември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 11 декември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение в размер на 264,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
10 декември 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 134 млн. щатски долара 135 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 359,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,3 млрд. евро до 1069,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 10,4 млрд. евро до 69,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,6 млрд. евро до 346,5 млрд. евро. На 9 декември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 69,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 69,1 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,2 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 174 млрд. евро (при 177,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,6 млрд. евро до 786,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 11 декември 2015 г. Разлика спрямо 4 декември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 4 декември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 141,8 млрд. евро +1,9 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,4 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 475,5 млрд. евро +13,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 38,7 млрд. евро до 559,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 181 1 710
  2.1 Вземания от МВФ 78 651 −4
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 217 530 1 713
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 948 −2 382
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 594 −172
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 594 −172
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 520 617 −777
  5.1 Основни операции по рефинансиране 69 094 −720
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 371 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 151 −57
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 124 124 −3 371
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 145 442 16 458
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 786 331 15 594
  7.2 Други ценни книжа 359 111 865
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 218 027 1 820
Общо активи 2 731 936 13 285
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 069 441 3 265
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 733 267 35 357
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 559 160 38 739
  2.2 Депозитно улеснение 173 966 −3 369
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 141 −13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 169 151
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 155 293 −22 221
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 69 424 −10 375
  5.2 Други задължения 85 868 −11 845
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 082 −2 362
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 009 −128
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 806 −516
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 806 −516
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 217 733 −261
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 200 0
Общо пасиви 2 731 936 13 285

Данни за контакт за медиите