Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. maj 2014

27. maj 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. maj 2014 steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af et køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 209,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. maj 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 126 mio. -

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 4,1 mia. euro til 360 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 947,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 18,6 mia. euro til 121,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,9 mia. euro til 478,8 mia. euro. Onsdag den 21. maj 2014 udløb en primær markedsoperation på 137,3 mia. euro, og en ny på 132 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 144,3 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 137,5 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 6,2 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 23,8 mia. euro (mod 17,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,9 mia. euro til 216,7 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer, som blev opkøbt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 23. maj 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 164,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,9 mia. euro til 168,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.545 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.305 787
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.318 7
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.986 780
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.457 245
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.317 779
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.317 779
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 640.039 −11.439
5.1 Primære markedsoperationer 131.907 −5.395
5.2 Langfristede markedsoperationer 508.007 −6.155
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 125 114
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.160 −7.264
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 576.643 −6.991
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 216.669 −2.909
7.2 Andre værdipapirer 359.973 −4.082
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.273 0
9 Andre aktiver 241.989 2.601
Aktiver i alt 2.163.727 −21.282
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 947.155 −563
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 329.792 −33.393
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 168.545 −32.869
2.2 Indlånsfacilitet 23.774 6.292
2.3 Indskud med fast løbetid 137.465 −6.816
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.793 248
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 157.695 15.251
5.1 Offentlig forvaltning og service 121.148 18.550
5.2 Andre forpligtelser 36.547 −3.300
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.055 −2.659
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.232 182
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.788 920
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.788 920
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 207.840 −1.285
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.635 18
Passiver i alt 2.163.727 −21.282

Medie- og pressehenvendelser