Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. květnu 2014

27. května 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. května 2014 vzrostl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 milion EUR vzhledem k nákupu zlatých mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,1 mld. EUR na 209,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. května 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 126 mil. USD -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 4,1 mld. EUR na 360 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 947,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 18,6 mld. EUR na 121,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 10,9 mld. EUR na 478,8 mld. EUR. Ve středu 21. května 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 137,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 132 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 144,3 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 137,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před lhůtou splatnosti 6,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 23,8 mld. EUR (oproti 17,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 2,9 mld. EUR na 216,7 mld. EUR. Tento pokles je důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 23. května 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 164,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,9 mld. EUR na 168,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 545 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 305 787
2.1 Pohledávky za MMF 81 318 7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 986 780
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 457 245
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 317 779
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 317 779
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 640 039 −11 439
5.1 Hlavní refinanční operace 131 907 −5 395
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 508 007 −6 155
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 125 114
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 160 −7 264
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 576 643 −6 991
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 216 669 −2 909
7.2 Ostatní cenné papíry 359 973 −4 082
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 273 0
9 Ostatní aktiva 241 989 2 601
Aktiva celkem 2 163 727 −21 282
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 947 155 −563
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 329 792 −33 393
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 168 545 −32 869
2.2 Vkladová facilita 23 774 6 292
2.3 Termínované vklady 137 465 −6 816
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 793 248
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 157 695 15 251
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 121 148 18 550
5.2 Ostatní závazky 36 547 −3 300
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 055 −2 659
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 232 182
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 788 920
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 788 920
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 207 840 −1 285
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 635 18
Pasiva celkem 2 163 727 −21 282

Kontakty pro média