Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 23. svibnja 2014.

27. svibnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 23. svibnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 1 milijun EUR zbog kupnje zlatnoga kovanog novca.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 milijardu EUR na 209,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
22. svibnja 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 126 milijuna USD -

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 4,1 milijardu EUR na 360 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,6 milijarda EUR na 947,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 18,6 milijarda EUR na 121,1 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 10,9 milijarda EUR na 478,8 milijarda EUR. U srijedu, 21. svibnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 137,3 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 132 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 144,3 milijarde EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 137,5 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćene su prije dospijeća 6,2 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 23,8 milijarda EUR (u odnosu na 17,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 2,9 milijarda EUR na 216,7 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira. Stoga je u tjednu koji je završio 23. svibnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 164,5 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 32,9 milijarda EUR na 168,5 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 545 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 245 305 787
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 318 7
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 986 780
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 457 245
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 317 779
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 317 779
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 640 039 −11 439
5.1 Glavne operacije refinanciranja 131 907 −5 395
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 508 007 −6 155
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 125 114
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −3
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 61 160 −7 264
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 576 643 −6 991
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 216 669 −2 909
7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 973 −4 082
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 273 0
9 Ostala imovina 241 989 2 601
Ukupno imovina 2 163 727 −21 282
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 947 155 −563
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 329 792 −33 393
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 168 545 −32 869
2.2 Novčani depoziti 23 774 6 292
2.3 Oročeni depoziti 137 465 −6 816
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 7 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 2 793 248
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 157 695 15 251
5.1 Opća država 121 148 18 550
5.2 Ostale obveze 36 547 −3 300
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 77 055 −2 659
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 232 182
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 788 920
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 788 920
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 207 840 −1 285
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 635 18
Ukupno obveze 2 163 727 −21 282

Kontaktni podatci za medije