Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 23. maijā

2014.27.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 23. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro sakarā ar zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 209.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 22. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 126 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 360 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 947.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 18.6 mljrd. euro (līdz 121.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.9 mljrd. euro (līdz 478.8 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 21. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 137.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 132 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 144.3 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 137.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 6.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 23.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 17.5 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 216.7 mljrd. euro). Šis samazinājums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 23. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 164.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 32.9 mljrd. euro (līdz 168.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,545 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,305 787
2.1 SVF debitoru parādi 81,318 7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,986 780
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,457 245
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,317 779
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,317 779
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 640,039 −11,439
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 131,907 −5,395
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 508,007 −6,155
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 125 114
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61,160 −7,264
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 576,643 −6,991
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 216,669 −2,909
7.2 Pārējie vērtspapīri 359,973 −4,082
8 Valdības parāds euro 27,273 0
9 Pārējie aktīvi 241,989 2,601
Kopā aktīvi 2,163,727 −21,282
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 947,155 −563
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 329,792 −33,393
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 168,545 −32,869
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23,774 6,292
2.3 Termiņnoguldījumi 137,465 −6,816
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,793 248
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 157,695 15,251
5.1 Saistības pret valdību 121,148 18,550
5.2 Pārējās saistības 36,547 −3,300
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77,055 −2,659
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,232 182
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,788 920
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,788 920
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 207,840 −1,285
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,635 18
Kopā pasīvi 2,163,727 −21,282

Kontaktinformācija presei