Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 maja 2014 r.

27 maja 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 maja 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 209,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22 maja 2014 r. 84‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 126 mln USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 4,1 mld EUR do poziomu 360 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld EUR do poziomu 947,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 18,6 mld EUR do poziomu 121,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,9 mld EUR do poziomu 478,8 mld EUR. W środę 21 maja 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 137,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 132 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 144,3 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 137,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 6,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 23,8 mld EUR (wobec 17,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,9 mld EUR do poziomu 216,7 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 23 maja 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 164,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 32,9 mld EUR do poziomu 168,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.545 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.305 787
2.1 Należności od MFW 81.318 7
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.986 780
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.457 245
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.317 779
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.317 779
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 640.039 −11.439
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 131.907 −5.395
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 508.007 −6.155
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 125 114
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.160 −7.264
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 576.643 −6.991
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 216.669 −2.909
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.973 −4.082
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.273 0
9 Pozostałe aktywa 241.989 2.601
Aktywa razem 2.163.727 −21.282
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 947.155 −563
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 329.792 −33.393
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 168.545 −32.869
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23.774 6.292
2.3 Depozyty terminowe 137.465 −6.816
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.793 248
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 157.695 15.251
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 121.148 18.550
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.547 −3.300
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 77.055 −2.659
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.232 182
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.788 920
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.788 920
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 207.840 −1.285
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.635 18
Pasywa razem 2.163.727 −21.282

Kontakt z mediami