Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. maja 2014

27. maj 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. maja 2014 se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 209,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. maj 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 126 mio USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 4,1 milijarde EUR na 360 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 947,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 18,6 milijarde EUR na 121,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,9 milijarde EUR na 478,8 milijarde EUR. V sredo, 21. maja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 137,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 132 milijard EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 144,3 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 137,5 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 6,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 23,8 milijarde EUR (v primerjavi z 17,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,9 milijarde EUR na 216,7 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 23. maja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 164,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 32,9 milijarde EUR na 168,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.545 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.305 787
2.1 Terjatve do MDS 81.318 7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.986 780
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.457 245
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.317 779
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.317 779
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 640.039 −11.439
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 131.907 −5.395
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 508.007 −6.155
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 125 114
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 61.160 −7.264
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 576.643 −6.991
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 216.669 −2.909
7.2 Drugi vrednostni papirji 359.973 −4.082
8 Dolg širše države v EUR 27.273 0
9 Druga sredstva 241.989 2.601
Skupaj sredstva 2.163.727 −21.282
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 947.155 −563
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 329.792 −33.393
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 168.545 −32.869
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23.774 6.292
2.3 Vezane vloge 137.465 −6.816
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.793 248
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 157.695 15.251
5.1 Širša država 121.148 18.550
5.2 Druge obveznosti 36.547 −3.300
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 77.055 −2.659
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.232 182
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.788 920
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.788 920
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 207.840 −1.285
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.635 18
Skupaj obveznosti 2.163.727 −21.282

Stiki za medije