Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. máju 2014

27. mája 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. mája 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku nákupu zlatých mincí zvýšil o 1 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 209,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. mája 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 126 mil. USD -

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 4,1 mld. EUR na 360 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 947,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 18,6 mld. EUR na 121,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 10,9 mld. EUR na 478,8 mld. EUR. V stredu 21. mája 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 137,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 132 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 144,3 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 137,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatených 6,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 23,8 mld. EUR (v porovnaní so 17,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 2,9 mld. EUR na 216,7 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 23. mája 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 164,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 32,9 mld. EUR na 168,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 545 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 305 787
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 318 7
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 986 780
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 457 245
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 317 779
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 317 779
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 640 039 −11 439
5.1 Hlavné refinančné operácie 131 907 −5 395
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 508 007 −6 155
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 125 114
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 160 −7 264
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 576 643 −6 991
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 216 669 −2 909
7.2 Ostatné cenné papiere 359 973 −4 082
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 273 0
9 Ostatné aktíva 241 989 2 601
Aktíva spolu 2 163 727 −21 282
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 947 155 −563
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 329 792 −33 393
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 168 545 −32 869
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 23 774 6 292
2.3 Termínované vklady 137 465 −6 816
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 793 248
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 157 695 15 251
5.1 Verejná správa 121 148 18 550
5.2 Ostatné záväzky 36 547 −3 300
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 055 −2 659
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 232 182
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 788 920
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 788 920
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 207 840 −1 285
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 635 18
Pasíva spolu 2 163 727 −21 282

Kontakt pre médiá